Bouwbesluit

Wat is het Bouwbesluit?

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit. De voorschriften hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

 

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik en gebruiksmelding

Voor het brandveilig gebruiken van een gebouw moet u zich houden aan de algemene voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Bovendien moet u voor de meer risicovolle soorten gebouwen een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (voorheen Gebruiksvergunning) aanvragen of een gebruiksmelding doen.

De voorschriften bepalen bijvoorbeeld of er wel of niet een brandmeldinstallatie moet worden geïnstalleerd en hoe ruimten ingericht moeten worden om onveilige situaties te voorkomen tijdens gebruik van het gebouw.

 

Aanvragen Omgevingsvergunning

Bij het aanvragen van een Omgevingsgunning moet altijd worden voldaan aan de eisen gesteld in het bouwbesluit. Het Bouwbesluit geldt voor het bouwen en in stand houden van alle bouwwerken.

Omdat een huis in 1920 nu eenmaal aan andere eisen moest voldoen dan een huis van tegenwoordig, maakt het Bouwbesluit in een aantal gevallen onderscheid in voorschriften voor nieuwbouw en voor bestaande bouw.

Voor alle nieuw te bouwen bouwwerken gelden uiteraard de nieuwbouweisen, maar ook bij verbouwingen moet voldaan worden aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit.

Tijdelijke bouwwerken moeten voldoen aan de eisen van bestaande bouw.


Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen.

De omgevingsvergunning bundelt zo’n 25 vergunningen op het gebied van bouwen, ruimte, natuur en milieu, zoals bijv.:

-Aanlegvergunning 

-Bestemmingsplan, ontheffing 

-Bouwvergunning 

-Flora- en Faunawet, ontheffing 

-Gebruiksvergunning 

-Inritvergunning of uitwegvergunning 

-Kapvergunning 

-Milieuvergunning 

-Monumentenvergunning 

-Natuurbeschermingswetvergunning 

-Objectvergunning 

-Projectbesluit 

-Reclamevergunning 

-Sloopvergunning

 

Gemeentelijke bouwverordening

Iedere gemeente moet een bouwverordening vaststellen. Deze bouwverordening bevat de niet bouwtechnische eisen voor het bouwen zoals stedenbouwkundige voorschriften, regels voor het gebruiken van gebouwen, etc.


Omgevingsvergunning brandveilig gebruik en gebruiksmelding

Voor het brandveilig gebruiken van een gebouw moet u zich houden aan de algemene voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Bovendien moet u voor de meer risicovolle soorten gebouwen een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (voorheen Gebruiksvergunning) aanvragen of een gebruiksmelding doen.

De voorschriften bepalen bijvoorbeeld of er wel of niet een brandmeldinstallatie moet worden geïnstalleerd en hoe ruimten ingericht moeten worden om onveilige situaties te voorkomen tijdens gebruik van het gebouw.


Aanvullende eisen

Vanuit de gemeente en/of brandweer kunnen aanvullende eisen worden gesteld aan de bouwvergunningsaanvraag. Deze aanvullende eisen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op: 

- de aanwezigheid van een geluidbelaste gevels door weg- , rail- en/of vliegverkeer. 

- het kunnen plaatsvinden van brandoverslag tussen brandcompartimenten.


Door middel van een geluidsberekening c.q. een brandoverslagberekening moet dan aangetoond worden dat aan de eisen van het bouwbesluit is voldaan.